C++ Keywords, Identifiers, Blocks & Delimiters

by ck
0 yorum

Keywords (Kelimeler)

Bir anahtar kelime ayrılmış bir kelimedir. Değişken adı, sabit ad vb.olarak kullanamazsınız. C++ dilinde C dilinde de bulunan 32 anahtar kelime listesi aşağıda verilmiştir. 

Kelime Açıklaması Durumları
and Alternatifi && operatörüdür.C/C++
and_eq Alternatifi &= operatörüdür.C/C++
asmAssembly dili kaynak kodunu bir C++ programına gömme yeteneği verir. Bu bildirim şartlı olarak desteklenir ve uygulamada tanımlıdır, yani mevcut olmayabilir ve uygulama tarafından sağlansa bile sabit bir anlamı yoktur. C++
autoYerel bir değişken belirtmek,
veya derleyicinin değişkenin türünü başlatma işleminden çıkarmasına izin verebiliriz.
C/C++
bitand Alternatifi bitwise & operatörüdür. C/C++
bitor Alternatifi | operatörüdür. C/C++
bool Bir boolean değişkeni bildirir. C++
breakBir döngüden kurtulmak veya bitirmek için kullanılır. C/C++
caseSwitch deyimindeki bir kod bloğudur. C/C++
catchHatalı veya kuraldışı olan şeyleri fırlatma için kullanılır. C++
charKarakter değişkeni bildirir. C/C++
classBir sınıf belirtir. C++
complAlternatifi ~ operatörüdür. C/C++
constDeğişmez verileri veya verileri değiştirmeyen işlevleri beyan eder. C/C++
const_cast C++ ‘da const_cast, sabit bir işaretçiyi(pointer) sabit olmayan tipe değiştirebilen tek fonksiyondur. Amaç bir işaretçinin (pointer) sabitliğini kaldırmaktır. C++
continue Continue, aynı şekilde break ifadesi gibi bir döngü kontrol ifadesidir. continue ifadesi, break ifadesinin tersidir, döngüyü sonlandırmak yerine, bir sonraki döngü yinelemesini yürütmeye zorlar. C/C++
defaultVarsayılan(default) argüman, işlev(function) çağrıcısı varsayılan bir değere sahip bağımsız değişken için bir değer sağlamazsa, derleyici tarafından otomatik olarak atanan işlev bildiriminde sağlanan bir değerdir. C/C++
#defineBirden fazla dahil edilmeyi önlemek için tüm başlık dosyalarının #define korumaları olmalıdır. C/C++
deleteDinamik belleği kullanılabilir kılar. ‘Delete’, yeni ifade tarafından oluşturulan dizi ve dizi olmayan işaretçi (pointer) nesneleri yok etmek için kullanılan bir fonksiyondur. C++
doDöngü yapısının başlangıç ifadesidir. C/C++
doubleOndalıklı sayıların değişkenini tanımlar. C/C++
dynamic_castBir nesneyi daha spesifik bir nesneye dönüştürme denemesidir. C++
elseif ifadesi şartını karşılamadığı taktirde kullanılır. C/C++
enumNumaralandırma türleri yaratmak için kullanılır. C/C++
exit()Bir süreci sonlandırma fonksiyonudur. C++
explicitAçık funksiyon belirteci, istenmeyen örtük tür dönüşümlerini denetler. Yalnızca sınıf bildirimi içindeki kurucuların bildirimlerinde kullanılabilir. C++
exportŞablon tanımlarının beyanlarından ayrılmasına izin verir. C++
externBir değişkeni veya fonksiyonu bildirir ve dış bağlantıya sahip olduğunu belirtir. C/C++
extern “C”C diline bağlantısını zorlayarak C++ ‘dan C fonksiyon çağrısını etkinleştirir. C/C++
falseBoolean yanlış değerini temsil eden bir sabit. C++
floatOndalıklı sayıların değişkenini tanımlar. C/C++
forDöngü yapısının başlangıç ifadesidir. C/C++
friendÜye olmayan fonksiyonlara özel verilere erişim izni verin ifadedir. C++
gotoProgramın farklı bir bölümüne atlamak. C/C++
ifBir testin sonucuna göre kod yürütmek. Şart işlemini ifade eder. C/C++
inlineÇağrıları kısa işlevlere göre optimize eder. C++
intBir tamsayı değişkeni bildirir. C/C++
longUzun tamsayı değişkeni bildirir. C/C++
mutableConst değişkenini geçersiz kıllar. C++
namespaceBir kapsam tanımlayarak genel ad alanını bölümlere ayırmak için kullanılır. C++
newYeni bir değişken için dinamik bellek ayırır. C++
notAlternatifi ! operatörüdür. C/C++
not_eqAlternatifi != operatörüdür. C/C++
operatorAşırı yüklenmiş operatör fonksiyonları yaratın. C++
orAlternatifi || operatördür. C/C++
or_eqAlternatifi | = operatördür. C/C++
privateBir sınıfın özel üyelerini beyan eder. C++
protectedBir sınıfın korumalı üyelerini beyan eder. C++
publicBir sınıfın genel üyelerini beyan eder. C++
registerBir değişkenin hız için optimize edilmesini sağlar. C/C++
reinterpret_cast Bir değişkenin türünü değiştirin. C++
returnReturn ifadesi yürütmeyi durdurur ve çağrı fonksiyonu tipini geri döndürür. C/C++
shortKısa tamsayı değişkeni bildirir. C/C++
signedDeğişken türü bildirimlerini değiştirir. C/C++
sizeofBir değişkenin veya türün boyutunu döndürür. C/C++
staticDeğişken için kalıcı depolama alanı oluşturur. C/C++
static_castPolimorfik olmayan bir döküm gerçekleştirir. C++
structYeni bir yapı tanımlar. C/C++
switchBir değişken için farklı olası değerlere dayalı kod yürütür. C/C++
templateGenel fonksiyonlar oluşturur. C++
thisGeçerli nesneye bir işaretçi olarak kullanılır. C++
throwThrow anahtar sözcüğü, bir sorun algılandığında özel bir hata oluşturmamızı sağlayan bir istisna atar. C++
trueBoolean true değerini temsil eden bir sabit değerdir. C++
tryTry ifadesi, yürütülürken hatalar için test edilecek bir kod bloğu tanımlamanızı sağlar. C++
typedefVarolan bir türden yeni bir tür adı oluşturmamızı sağlar. C/C++
typeidBir nesneyi tanımlar. C++
typenameBir sınıf veya tanımsız tip bildirir. C++
unionAynı bellek konumuna birden çok değişken atayan bir yapı. C/C++
unsignedİmzasız (Unsigned)  anahtar kelime, bir değişkeni yalnızca doğal sayıları (pozitif sayılar ve sıfır) temsil eden bir veri türü belirleyicisidir. C++
usingTam veya kısmi ad alanlarını geçerli kapsama almak için kullanılır. C++
virtualTüretilmiş bir sınıf tarafından geçersiz kılınabilecek bir foknsiyon oluşturmak için kullanılır. C++
void İlişkili veri türü olmayan fonksiyon veya verileri bildirme. C/C++
volatilederleyiciyi beklenmedik şekilde değiştirilebilen değişkenler hakkında uyar. C/C++
wchar_tGeniş karakter değişkeni bildirmek için kullanılır. C/C++
whileDöngü yapısının başlangıç ifadesidir. C/C++
xor Alternatifi ^ operatörüdür. C/C++
xor_eqAlternatifi ^= operatörüdür. C/C++

Identifiers (Tanımlayıcılar)


Tanımlayıcılar bir programın temel yapı taşlarıdır. Tanımlayıcılar, programın farklı bölümlerine verilen değişkenler, nesneler, sınıflar, fonksiyonlar, diziler vb. için genel bir ad olarak kullanılır.

 C++ tanımlayıcı oluşturma kuralı şunları belirtir:

 1. C++ büyük ve küçük harfli karakterlere farklı davrandığı için büyük/küçük harfe duyarlı bir dildir.
 2. Tanımlayıcı adı bir rakamla başlayamaz. Ancak, Alt çizgi tanımlayıcı bildirilirken ilk karakter olarak kullanılabilir.
 3. Tanımlayıcıyı bildirmek için C++ dilinde yalnızca alfabetik karakterlere, rakamlara ve alt çizgilere (_) izin verilir.
 4. Değişken / tanımlayıcı adlandırmak için diğer özel karakterlere izin verilmez
 5. Anahtar kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılamaz.

Örnek:


cohd,   teKu,  abc,  ad_soyad, c_1641, _arry14,
cnr50,  _tmp,  c,   rY741CL2,   rtrnValue4

Blocks & Delimiters (Bloklar ve Sınırlayıcılar)


C++’ da bir blok, açma ve kapama parantezleri içine alınmış bir dizi mantıksal olarak bağlı programlama deyimidir. Eğer bir kod bloğu içerisinde açıklama, yorum veya bilgilendirme bırakmak istersek  //  şekilde işretini kullanıp metin vs. yazabiliriz.

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ // bloğun başlangıcı
 	cout<< “Caner” << endl; 
    retrun 0;
} // bloğun bitişi

Bununla birlikte C++ ‘da mantıksal bir ifadenin veya varlığın sonu, deyim sınırlayıcı veya sonlandırıcı kullanılarak gösterilir. C ++ ‘da kullanılan deyim sonlandırıcısı noktalı virgül (;) şekilde konulur. Her C++ ifadesi noktalı virgülle bitmelidir. Aksi taktirde program derlenme sırasında hata ile karşılaşılır.

Örnek:

int x, y=4, t; 
cout<< “Caner” << endl;
x=7;
x = y + 2;

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Yorum Yap

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Kabul Et Gizlilik Politikası